19júl2019

Nachádzaš sa tu: Aktuality Rekonštrukcia cesty III/1082, aktualizované 09.08.2017

Rekonštrukcia cesty III/1082, aktualizované 09.08.2017

Revitalizácia cestného telesa cesty III/1082 medzi obcami Slovenský Grob a Chorvátsky Grob – Čierna Voda

Rekonštrukčné práce I. etapy na predmetnej ceste III/1082 prebiehajú podľa platného harmonogramu. V rámci II. etapy bude umožnený prístup obyvateľom miestnej časti Malý Raj od obce Slovenský Grob, pričom rekonštrukčné práce sa presunú na úsek cesty III/1082 Malý Raj – križovatka ciest III/1082 a III/1059 – v Chorvátskom Grobe – Čiernej Vode (OC Monar). Zhotoviteľ predpokladá začatie druhej etapy v 33. týždni, s celkovou platnou uzávierkou do 15. septembra.

 

 

Regionálne cesty Bratislava a.s. ako správca ciest II. a III. tried v Bratislavskom kraji, plánuje rekonštrukciu cesty III/1082 v km 0,000 (križovatka s cestou III/1083 v Slovenskom Grobe, okr. Pezinok) až 2,800 (križovatka s cestou III/1059 v Chorvátskom Grobe, miestna časť Čierna Voda, okr. Senec).

Predmetom rekonštrukcie je revitalizácia cestného telesa pozostávajúca z odfrézovania poškodených asfaltobetónových vrstiev vozovky, recyklácie vozovkových vrstiev za studena na mieste s cieľom zvýšenia únosnosti vozovky, reprofilovania odvodňovacích priekop pozdĺž cesty, vybudovanie nových nespevnených krajníc, zhotovenie nových asfaltobetónových vrstiev vozovky, realizácie nového vodorovného a zvislého dopravného značenia.

Rekonštrukčné práce si vyžiadajú celkovú uzávierku dopravy na ceste III/1082 v km 0,000 až km 2,800 s termínom začatia prác 26.7.2017, s predpokladanou dobou realizácie 3 mesiace.

Schválená obchádzková trasa povedie v smere Pezinok – Slovenský Grob – Chorvátsky Grob – Čierna Voda – Vajnory. Žiadame vodičov o trpezlivosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia.

III 1082

Mária Rajtová
Tajomník, hovorca

Výrobný plán - časť Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy

Miestopis   Popis prác
Oprava cesty - Sanácia zosuvov - II/503
Pezinok - Pernek
   

Sanácia zosuvov komunikácia II/503 systémom votknutých oporných múrov   

Projektová dokumentácia - Sanácia zosuvov -II/503 - Pezinok - Pernek

  Projektová dokumentácia - systémom votknutých oporných múrov

Inžiniersko- geologický prieskum II/503 -
Pezinok - Pernek

 

Inžiniesko- geologický prieskum pre potreby
projektovej dokumentácie

Bezpečné priechody pre chodcov  

Realizácia nasvietených priechodov pre chodcov v
okr. Malacky, Pezinok a Senec (ks cca. 15 000 Eur)

Oprava cesty III/1080 (III/06110) - Šenkvice -
Vištuk v km 0,000 - 0,300

  Úprava vozovky a odvodnenia

Revitalizácia cestného telesa III/1106 (III/239) -
Vysoká p. Morave - Záhorská Ves, v km 14,940
- 17,000

 

Odfrézovanie poškodených vrstiev vozovky, zrezanie
krajníc, prehĺbenie priekop, orez krovín, sanovanie
priepustov, recyklácia cestného telesa zemnou
frézou, nové vrstvy vozovky

Oprava mosta ev.č. III/06111-002A - Blatné -
Čataj - nad diaľnicou D1

 

Oprava mostných záverov, sanácia nosnej
konštrukcie nad úložnými prahmi

Oprava mosta ev.č. III/06111-003 - Čataj  

Sanácia nosnej konštrukcie, ríms, vozovky, výmena
bezpečnostných zariadení

Oprava mosta ev.č. III/0624-001 - Igram -
Čataj - nad diaľnicou D1

 

Oprava mostných záverov, sanácia nosnej
konštrukcie nad úložnými prahmi

Oprava mosta ev.č. III/0617-001 - Boldog -
Čataj

 

Spevnenie nosnej konštruckie, ríms, výmena
bezpečnostných zariadení, úprava nivelety vozovky

Revitalizácia cestného telesa III/1053
(III/0632) - Dunajská Lužná, v km 0,000 - 2,000

 

Odfrézovanie poškodených vrstiev vozovky, zrezanie
krajníc, prehĺbenie priekop, orez krovín, sanovanie
priepustov, recyklácia cestného telesa zemnou
frézou, nové vrstvy vozovky

Revitalizácia cestného telesa III/1095 - Báhoň - v km 4,680 - 6,300  

Odfrézovanie poškodených vrstiev vozovky vo
vybranom rozsahu 1 000m, realizácia nových
asfaltovobetónových vrstiev vozovky

.